Naše služby

    Elektroinštalačné práce

         Kompletné elektroinštalačné práce v bytoch, domoch i nebytových priestoroch. EXPRES ELEKTRO zrealizuje novú elektroinštaláciu podľa vašich predstáv v zmysle aktuálne platných noriem. 

Od vysekávania drážok až po finalizáciu elektroinštalácie, ktorá zahŕňa osadenie rozvodov elektriny a zapojenie rozvodovej skrine. 

Keďže elektroinštalácia je tzv. vyhradené technické zariadenie, každému jej uvedeniu do prevádzky (aj v prípade rekonštrukcie) musí predchádzať odborná prehliadka a odborná skúška kvalifikovaným revíznym technikom. Naše služby preto zahŕňajú aj revíznu správu pre novú elektroinštaláciu.

    Údržba a opravy

           Rekonštrukcia, údržba a opravy elektroinštalácie v bytoch, domoch i nebytových priestoroch. Inštalácia a udržiavanie rozvodov, riadiacich a osvetľovacích systémov. 

           EXPRES ELEKTRO Vám poradí, ako zefektívniť existujúcu elektroinštaláciu tak, aby vyhovovala požiadavkám modernej doby.

Rovnako, ako tomu je pri novej elektroinštalácii, i v tomto prípade musí uvedeniu zrekonštruovanej elektroinštalácie do prevádzky predchádzať odborná prehliadka a odborná skúška, ktorú naše služby zahŕňajú.

Montáž bleskozvodov

Odborne nainštalovaný bleskozvod ochráni Vašu stavbu pre požiarom, ktorý môže vzniknúť pri zásahu budovy bleskom. Tak, ako vnútornú elektroinštaláciu, aj bleskozvod musí nainštalovať kvalifikovaný elektrikár.

EXPRES ELEKTRO Vám zabezpečí montáž bleskozvodu - elektroinštaláciu ochrany pred bleskom a prepätím.

Certifikované zapájanie elektrických spotrebičov

Na to, aby ste zachovali záruku na Vašom novom elektrickom spotrebiči, je tiež nevyhnutná jeho odborná inštalácia. 

EXPRES ELEKTRO zapojí Vaše elektrické spotrebiče s potvrdením záruky.

Opravy, výmena a montáž

Vnútorné a vonkajšie osvetlenie, elektrické zásuvky, vypínače a ističe

Certifikované zapájanie rozvádzačov

Podľa zákazníkom predloženej projektovej dokumentácie

Rekonštrukcia

A výmena starých rozvádzačov, starých poistiek a ističov za nové v zmysle aktuálne platných noriem